30 września mija termin wyznaczenia koordynatorów ds. dostępności

Przypominamy, że w dn. 30 września br. upływa termin realizacji jednego z obowiązków, jakie nakłada na gminy ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z art 14 ust. 1 tejże ustawy, każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, ma wyznaczyć co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zgodnie z art 14  ust. 2 będzie należeć w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 (plan działania ma obejmować w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez ten podmiot);
  • monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powołany katalog ma charakter otwarty, a zatem wyznaczony koordynator będzie mógł wykonywać również inne zadania, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Jak dojechać