BDO i bieżące problemy w odpadach - po posiedzeniu Grupy roboczej

10 lutego 2020 r. w Katowicach odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich ŚZGiP dotyczące aktualnych problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia wątpliwości związanych z funkcjonowaniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

- Generalnie pozytywnie należy ocenić fakt powstania tej bazy. Oczywiście baza ta wciąż jest na etapie tworzenia, co rodzi różne praktyczne problemy. Niemniej jednak w ostatecznym kształcie powinna być narzędziem, które ułatwi nam pracę - podkreśliła na początku spotkania p. Elżbieta Student, Przewodnicząca Grupy roboczej, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat technicznych aspektów BDO, zwłaszcza w kontekście sposobu logowania się do tego systemu, tworzenia profilu tzw. głównego użytkownika czy wprowadzania danych.

- Ze względów technicznych moduł sprawozdawczy dla gmin będzie dostępny nieco później. W związku z tym termin przygotowania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w formie elektronicznej w przypadku samorządów lokalnych został przedłużony do końca sierpnia - przypomniała Przewodnicząca Grupy roboczej, zwracając przy tym uwagę na wyjątkowe okoliczności, w których będzie jeszcze dopuszczalne posługiwanie się papierową wersją kart przekazania odpadów:

- Papierowa wersja karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych od 1 stycznia tego roku prawnie nie istnieje. Posługiwanie się nią będzie tymczasowo dopuszczalne, w momencie gdy baza nie będzie działała. Jednak musimy pamiętać, że i tak karta ta musi zostać potem wygenerowana elektronicznie. 

W drugiej części posiedzenia miała miejsce burzliwa dyskusja na temat problemów wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw z dn. 19 lipca 2019 r. W jego trakcie omówiono również plan działań Grupy roboczej na 2020 r. 

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać