Gospodarka odpadami w czasach epidemii – pilne postulaty samorządów

Podjęcie szybkich działań zaradczych w gospodarce odpadami komunalnymi, które wynikają z zagrożenia epidemicznego spowodowanego koronawirusem – z takim postulatem wystąpiły samorządy lokalne do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.

 


Samorządy lokalne zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów wystosowały apel do Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi, które powinny obowiązywać w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

pismo Wojewoda Śląski ws. postulatów

- Czasowe wyłączenie z eksploatacji chociażby jednej instalacji przetwarzającej zmieszane odpady komunalne, funkcjonującej obecnie w województwie śląskim, może spowodować duże problemy w całym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – tłumaczy Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

 


Jest ryzyko, więc działać trzeba wspólnie

Jak mówią samorządowcy już dziś wiele instalacji zagospodarowujących odpady komunalne w naszym regionie pracuje w ramach „pełnej wydajności” i na maksymalnym poziomie, który został określony w obowiązujących pozwoleniach.

- W związku  z rozprzestrzenianiem się w Polsce i w naszym województwie koronawirusa musimy być przygotowani na sytuację, w której pracownicy kluczowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zostaną objęci kwarantanną – mówi Przewodniczący Związku i dodaje:

- Jeśli takie instalacje przestaną działać, a więc przyjmować odpady, to pojawi się problem z ich odbiorem od mieszkańców. A tego musimy uniknąć.

Samorządowcy podkreślają, że w podjęciu działań zaradczych niezbędna jest współpraca wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji rządowej w województwie, w tym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Śląski Związek Gmin i Powiatów w wystosowanym apelu proponuje wspólne wypracowanie rozwiązań, które złagodzą negatywne skutki, w sytuacji gdy zmniejszy się liczebność instalacji zdolnych do bieżącego przyjmowania strumienia odpadów z gmin województwa śląskiego. Zdaniem samorządów lokalnych niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które to z kolei zmieniłyby przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie bowiem głównie tego aktu prawa funkcjonuje cały system gospodarki odpadami komunalnymi.

Nadzwyczajne środki „na teraz i na później”

Samorządowcy podkreślają, że nadzwyczajne rozwiązania powinny obowiązywać tylko w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Postulaty te są następujące:

  1. zwiększenie rocznych limitów poszczególnych odpadów komunalnych (m.in. zmieszanych odpadów komunalnych), które mogą być przetwarzane w instalacjach, określonych w pozwoleniach zintegrowanych w ramach nadzwyczajnych trybów administracyjnych oraz dopuszczenie przekazywania odpadów komunalnych do innych instalacji niż wynika to z zawartych przez gminy umów;
  2. odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych różnych frakcji, tj. papier, plastik, szkło, jednym pojazdem, w ramach jednego transportu;
  3. w ostateczności dopuszczenie do składowania odpadów bez uprzedniego ich sortowania czy poddawania procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w związku z tym także przyjmowanie odpadów przez składowiska ponad limit określony w decyzji administracyjnej.

- Jednocześnie jeśli dojdzie do znaczącego paraliżu pracy podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne, a więc pojawi się ryzyko całkowitego braku możliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, proponujemy wprowadzenie dodatkowych rozwiązań – uzupełnia Piotr Kuczera.

Na liście dodatkowych rozwiązań znalazły się:

  1. możliwość odbierania jednym pojazdem zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów popiołu;
  2. w skrajnych przypadkach możliwość odbierania jednym pojazdem wszystkich głównych rodzajów odpadów bez zachowania segregacji na frakcje;
  3. zbieranie (magazynowanie) odpadów komunalnych bez zezwolenia lub z przekroczeniem limitów określonych w zezwoleniu, przy zachowaniu podstawowych wymagań ochrony środowiska.

Odrębną i równie istotną kwestią jest sposób traktowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, w których przebywają osoby objęte kwarantanną lub też osoby z już potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W opinii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów sprawa ta wymaga również przyjęcia generalnych reguł w formie prawnej.


 

Wspólny głos w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom

Jak wyjaśniają samorządowcy zgłoszone propozycje po części stanowią postulaty środowiska przedsiębiorców, którzy działają w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi. Jednak ze względu na aktualnie bezprecedensową sytuację, gminy w dużym stopniu przychylają się do wprowadzenia tych rozwiązań.

- Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów z odpowiednimi służbami działającymi w sferze gospodarki odpadami w naszym województwie. Chcemy wspólnie uzgodnić nadzwyczajne procedury postępowania – mówi Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i podsumowuje:

- Naszym wspólnym celem jest bezpieczeństwo mieszkańców i zapewnienie im ciągłości usług publicznych, zwłaszcza w tak trudnym okresie, w którym wszyscy teraz jesteśmy.

fot. materiały prasowe ŚZGiP

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

 

Jak dojechać