Jak obradować w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego?

Samorządy lokalne postulują pilne zmiany w przepisach. Bez tego nie widzą możliwości prowadzenia obrad rady on-line i głosowania na odległość.


Śląski Związek Gmin i Powiatów wystosował pismo do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustaw samorządowych w zakresie możliwości przeprowadzania sesji rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa na odległość (on-line), a w konsekwencji umożliwienie radnym „zdalnego” głosowania.

pismo do Premiera RP ws. sesji on-line

Jak mówią samorządy lokalne, mając na względzie obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, niezbędne jest wprowadzenie takich zmian.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z treścią ustrojowych ustaw samorządowych odpowiednio - uchwały rady (i zarządu …) zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Rada gminy (rada powiatu, sejmik województwa) obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.


W opinii przedstawicieli Śląskiego Związku Gmin i Powiatów obowiązujące przepisy ustaw ustrojowych uniemożliwiają, aby sesja rady odbyła się on-line, a głosowanie odbyło się „zdalnie”. Tym samym przeprowadzanie głosowania zdalnego, bez wcześniejszej zmiany przepisów może wiązać się z dużym ryzykiem stwierdzenia nieważności tak podjętych uchwał.


Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju jeszcze przez najbliższych kilka lub kilkanaście miesięcy, brak możliwości zwołania sesji rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa) z osobistym udziałem wszystkich radnych, wiązać się będzie z katastrofalnymi skutkami zarówno dla finansów publicznych, jak i dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli oraz pracowników urzędów.


W piśmie skierowanym do Premiera RP samorządowcy wnioskują o szybkie dokonanie zmian w ustrojowych ustawach dot. samorządu terytorialnego poprzez dodanie zapisów, iż: „w wyjątkowych okolicznościach, a szczególnie ze względu na zdrowie i życie obywateli przewodniczący rady ma możliwość zwołania sesji, która odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line). W takiej sytuacji głosowanie radnych odbywa się zdalnie. Weryfikacja głosowania odbywa się za pomocą podpisu kwalifikowanego.”.
 

Analogiczne rozwiązania powinny dotyczyć również sejmików województw.

 

Jak dojechać