Konferencja dotycząca realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej

12 października br. w Sali Sejmu Śląskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona realizacji zapisów tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Głównym przedmiotem konferencji było przedstawienie stanu wdrażania tzw. uchwały antysmogowej, czyli uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz prezentacja i omówienie rekomendacji dotyczących obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej.

Rekomendacje te zostały wypracowane przez powołany w kwietniu przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, a następnie przyjęte przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dn. 20 sierpnia br. Celem ich opracowania jest przyjęcie w miarę możliwości wspólnych dla gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zasad wykonywania obowiązków po stronie jst, wynikających z tzw. uchwały antysmogowej oraz wsparcie samorządów w procesie wdrażania tejże uchwały, w związku ze zbliżającym się wskazanym w tzw. uchwale antysmogowej terminem wymiany najstarszych źródeł ciepła (1 stycznia 2022 r.).

W jego programie konferencji uwzględnione zostały także wystąpienia innych instytucji regionalnych w przedmiotowej tematyce.

Program konferencji

Rekomendacje dot. wdrażania tzw. uchwały antysmogowej

zdjęcia z konferencji kliknij tutaj

więcej o Zespole roboczym czytaj tutaj

Data aktualizacji: 12.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy