Partycypacja społeczna jednym z tematów Komisji ds. Planowania Przestrzennngo

W dn. 10 września 2019 r. odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP. W jego trakcie omówiono znaczenie partycypacji społecznej w procesie planistycznym, a także możliwości pozyskania grantów na ten cel.

Drugim tematem był art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności ust.3), który określa warunki wydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji dotyczącej wstrzymania użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego sposobu jego zagospodarowania.

Członkowie Komisji uzgodnili też zakres zagadnień, które będą omawiane podczas kolejnych spotkań.

fot. archiwum ŚZGiP

więcej informacji na temat Komisji

Jak dojechać