Posiedzenie Zarządu Związku w Będzinie - relacja

20 sierpnia odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Związku. Tym razem samorządowcy spotkali się - na zaproszenie Prezydenta Łukasza Komoniewskiego - w nowo powstałej hali widowiskowo-sportowej Będzin Arena w Będzinie.

 

Podczas posiedzenia zostały przyjęte stanowiska w sprawie:

  • zmiany ustawy prawo farmaceutyczne;
  • przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2021-2027;

Związek w stanowisku w sprawie prawa farmaceutycznego wyraża negatywną opinię do planowanych zmian art. 94 Prawa farmaceutycznego dotyczącego funkcjonowania aptek.

W ocenie Zarządu Związku zapewnienie dostępności apteki nie powinno stanowić zadania powiatu. Fakt, że apteki funkcjonują na administrowanym przez powiat terenie, nie jest powiązany z udzielaniem przez powiat zezwoleń czy finansowaniem aptek. Takie kompetencje posiada Inspektorat Farmaceutyczny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (dopłaty do leków refundowanych).

Obawa o powstanie "białych plam" na mapie województwa śląskiego

Z kolei w stanowisku dotyczącym przyjęcia bezpośredniej formuły instrumentu RLKS, samorządowcy ponownie zwracają uwagę na niezwykle ważną kwestię związaną z aktualnie programowanym wsparciem ze środków UE dla oddolnego rozwoju obszarów wiejskich w regionie, tj. instrumentem RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, który jest realizowany od kilkunastu lat za pomocą podejścia LEADER/RLKS przez Lokalne Grupy Działania (LGD).

Jak czytamy w stanowisku: LGD z terenu województwa śląskiego, których istotnymi członkami są gminy i powiaty oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat kierowały apele i stanowiska do Zarządu Województwa Śląskiego ws. uwzględnienia tzw. pełnej-bezpośredniej formuły RLKS w kolejnych odsłonach regionalnego programu operacyjnego.

Zarząd Związku w stanowisku podkreśla, że samorządowe argumenty dotyczące zastosowania pełnej-bezpośredniej formuły miały przede wszystkim charakter merytoryczny, a mniej stricte finansowy. Podkreśla on też, że w świetle powyższego za kierunkowo pozytywną należy uznać decyzję Zarządu Województwa sprzed kilku lat, zgodnie z którą w RPO WSL na lata 2014-2020 uwzględniono pośrednią formułę RLKS (mającą jednak swoje wady i istotne ograniczenia w stosunku do formuły bezpośredniej), asygnując na ten cel kwotę 32 mln euro. Co więcej samorządowcy doceniają z ostatnich deklaracji przedstawicieli Samorządu Województwa Śląskiego, zgodnie z którymi w RPO WSL na lata 2021-2027 ma zostać przewidziana również analogiczna kwota środków finansowego wsparcia dla RLKS.

Zwracamy jednak uwagę, iż w świetle w/w propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tylko przyjęcie pełnej-bezpośredniej formuły tego instrumentu pozwoli uzyskać gwarancję dostępności wsparcia EFFROW dla wszystkich 14 LGD w regionie, zapewniając jednocześnie władzom regionalnym decydujący wpływ na wybór i ostateczną pulę środków wdrażanych podejściem RLKS na obszarach wiejskich - uzupełnia Zarząd Związku w swoim stanowisku.

Ponadto jak czytamy w stanowisku: co chcemy bardzo mocno podkreślić - pozostanie w nadchodzącej perspektywie finansowej przy tej pośredniej, niepełnej formule RLKS (co zostało już wstępnie zapowiedziane przez Zarząd Województwa Śląskiego) może doprowadzić do sytuacji, w której nie wszystkie LGD będą mogły zostać wybrane do dofinansowania z funduszy unijnych, a co za tym idzie nie będą mogły kontynuować swojej działalności. LGD z województw nieobjętych pełnym RLKS będą musiały bowiem startować w krajowym konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju, co ze względu na relatywnie dobre wskaźniki gospodarcze w naszym województwie (które będą miały swoją wagę w ocenie punktowej) z dużym prawdopodobieństwem będzie stawiało śląskie LGD w znacząco gorszej sytuacji względem regionów o słabszych wskaźnikach.

W konsekwencji może dojść do niewybrania znaczącej części istniejących LGD. W praktyce oznaczać to będzie ich likwidację i powstanie tzw. „białych plam” na mapie województwa śląskiego. W takiej sytuacji również pozostawienie formuły pośredniej RLKS w RPO WSL nie będzie miało większego sensu, gdyż przestaną istnieć podmioty wdrażające szczebla lokalnego jakimi są LGD. Najbardziej na tej sytuacji stracą mieszkańcy obszarów wiejskich województwa śląskiego, którzy zostaną pozbawieni dotychczasowych możliwości aplikowania za pośrednictwem LGD o środki finansowe na realizację lokalnych inicjatyw.

Stanowisko w sprawie rozliczeń prosumentów

Zarząd Związku na wniosek pani Wójt gminy Bobrowniki, Małgorzaty Bednarek przyjął również stanowisko w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych, sprawa ta dotyczy realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych z UE.

Jack czytamy w stanowisku: w związku z przyjętą przez Sejm RP w ostatnich dniach nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o wprowadzenie okresu przejściowego dla projektowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych.

Samorządowcy przypominają, że obecnie w Polsce funkcjonuje około pół miliona prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, które generują oszczędności finansowe dla ich właścicieli, ale także przyczyniają się̨ do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Zgodnie z zaproponowanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przyjętymi przez Sejm RP w dn. 11 sierpnia 2021 r. zmianami w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zostanie wprowadzona nowa formuła funkcjonowania modelu prosumenckiego, która rodzi pewne wątpliwości.

Wprowadzane zmiany generują bowiem potencjalne problemy w przypadku samorządów, które obecnie znajdują się w fazie realizacji projektów prosumenckich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - wyjaśnia Zarząd Związku.

Przyjęte rekomendacje w sprawie uchwały antysmogowej

Członkowie Zarządu omówili i przyjęli rekomendacje dotyczące obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej. Rekomendacje te zostały wypracowane przez działający przy naszym Związku Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej.

Pod koniec posiedzenia Zarząd Związku omówił stan realizacji projektu pn. „Śląskie samorządy bez barier – dostępne dla wszystkich”. Jego celem jest lepsze przygotowanie 40 samorządów lokalnych z naszego regionu do zapewnienia dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami.

zdjęcia dostępne tutaj

Data publikacji: 20.08.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy