Projekt „Nowa wiedza–zlecanie usług społ. podmiotom ekonomii społecznej”

Informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”. Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych i ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES). Partnerami projektu są Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewiduje się 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej), profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST oraz wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej na terenie województwa śląskiego. Efektem udziału w programie będzie wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Zgodnie z założeniami projektu, do udziału w nim można zgłosić 2 osoby z JST. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma tytuł „Koordynatora ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

Korzyści z udziału w projekcie:
• uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, stosowania odpowiednich trybów zlecania/powierzania usług PES i sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej, a także znajomość PES na terenie danej JST;
• poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST, m.in. w następujących obszarach:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców,
- utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych, obiektów, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci, boisk, itp.
- realizacja usług remontowo-budowlanych,
- prowadzenie działań rewitalizacyjnych,
- świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami,
- realizacja imprez plenerowych, organizacja placów zabaw,
- realizacja działań edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,
- świadczenie usług gastronomicznych, cateringu na rzecz mieszkańców;
• szansa na zatrudnienie osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów do budżetu JST z podatków z tytułu PIT i CIT;
• poznanie modeli przedsiębiorstw społecznych tworzonych przez samorząd oraz przykładów dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST;
• uzyskanie aktualnych informacji o możliwości pozyskania dodatkowych środków z dostępnych programów pomocowych na realizację usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców, tj. minigrantów i dotacji w obecnym okresie programowania oraz w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

W celu dokonania zgłoszenia należy w terminie do 7 sierpnia br. odesłać do biura Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości (biura projektu) dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej projektu  www.pap.rzeszow.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem regionalnym JST w województwie śląskim, p. Joanną Ziobro – tel. 517 085 293, e-mail: jziobro@pap.rzeszow.pl.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Jak dojechać