Przyjęte stanowisko w sprawie prawa geologicznego i górniczego

W dn. 4 października 2019 r. w Bielsku-Białej odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie przyjęto stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku.

W przyjętym stanowisku stwierdzono, że proponowane regulacje łamią zasady postępowania administracyjnego w zakresie planowania przestrzennego. Zwrócono w nim też uwagę, iż projekt ustawy narusza samorządność lokalną i nie uwzględnia wzrastającego znaczenia polityki różnicowania źródeł zaopatrzenia w energię i ochrony środowiska.

stanowisko

Jak dojechać