Seminarium „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia"

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich w dniu 13 lutego 2018 r. zorganizował seminarium „Smog, regeneracja powietrza, przewietrzanie – a jakość życia mieszkańców”. Partnerami przedsięwzięcia byli: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Atmoterm, Instytut Ekonomiki Przestrzeni, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Istotnym i coraz bardziej dostrzegalnym w Polsce problemem jest zła jakość powietrza. Podejmowane działania naprawcze, wskazywane w programach ochrony powietrza, koncentrują się głównie na przyczynach złej jakości powietrza. Obligują one samorządy do prowadzenia działań naprawczych. Jednak ich efektywność zależy w dużej mierze od zintegrowania podejmowanych działań z planowaniem przestrzennym. Wymaga to poznania i rozwoju metod planowania, w wyższym niż dotąd stopniu uwzględniających kryteria antysmogowe. Przybliżenie tych zagadnień oraz określenie metod podwyższania kwalifikacji zawodowych planistów i służb planistycznych jest głównym celem seminarium.

Informujemy, że osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację spotkania jest p. Monika Lebek, kierownik działu ds. działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz gmin i powiatów (tel. 32 609 03 66, adres e-mail: mlebek@silesia.org.pl).

ZAKTUALIZOWANY program seminarium

Prezentacje:

Roczny indeks jakości powietrza, warunki komfortu aerosanitarnego – wskazania dla kierunków rozwoju tkanki miejskiej w planowaniu

Obszary i obiekty wrażliwe a dynamiczna mapa jakości powietrza

Jakość powietrza w polityce przestrzennej

Bonitacja warunków przewietrzania terenów zurbanizowanych –możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym

Polecamy
Współpracujemy