Wyniki rekrutacji do projektu

"Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" - zakończenie rekrutacji

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 71 zgłoszeń, rekrutacja do projektu "Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" została zakończona.

Po analizie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych warunkujących udział w projekcie, biuro ŚZGiP przygotowało listy rankingowe (listę jst zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową - poniżej), w oparciu o kryterium premiujące przewidziane w Regulaminie (zgodnie z par 3 pkt. 14 Regulaminu, w przypadku zgłoszenia się większej liczby jst spełniających kryteria formalne, o kolejności zgłoszeń decydować będzie kryterium premiujące tj.: wyższa liczba ludności zamieszkującej na obszarze samorządu aplikującego do projektu).

Lista jst zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa

Jak dojechać