Zgromadzenie samorządowe w obronie społeczności lokalnych

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

Ponad 500 samorządowców z całej Polski spotkało się dziś w Warszawie, aby razem powiedzieć mocno i wyraźnie jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.

 


Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych

Spotkajmy się w Warszawie

Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami, jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, który – po zmianach politycznych z roku 1989 – udało się nam stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów - między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika - kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. Polskiego Ładu nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami prze­­kazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Spotkajmy się w środę, 13 października br. w Warszawie w godzinach 10:00-14:00, by razem z samorządowcami, korporacjami, stowarzyszeniami samorządowymi z całej Polski i organizacjami wspierającymi samorząd zaprotestować przeciwko destrukcyjnej dla samorządów polityce. Upomnijmy się o szacunek dla samorządności i fundamentalnej dla niej zasady pomocniczości. Powiedzmy to mocno i wyraźnie jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.

O godzinie 12.00 zakończyło się spotkanie ponad 500 samorządowców zgromadzonych w Teatrze Roma. Podczas tego wydarzenia o dorobku i przyszłości społeczności lokalnych i regionalnych mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. Temat wartości i przywództwa w społecznościach lokalnych poruszył w swoim wystąpieniu prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” mówił o wyzwaniach stojących przed samorządem.

Samorządowcy z całej Polski przyjęli apel środowiska samorządowego – „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”. Udają się do Sejmu, aby przekazać go Marszałek i Wicemarszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

zdjęcia dostępne tutaj

Data publikacji: 13.10.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy