Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Przewodnicząca:

p. Elżbieta Student
Naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Odpadami
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 
32 421 59 41
e-mail: go.n@czerwionka-Leszczyny.com.pl

Zastępca Przewodniczącej:

p. Mieczysław Dłubała, Naczelnik Wydziału Komunalnego
Urząd Miejski Lubliniec
tel. 
34 353 01 00 wew. 170
e-mail: komunalny@lubliniec.pl

W ramach struktur Związku od 2015 r. działa Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Gmin (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Grupa robocza odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

Najbliższe posiedzenie Grupy roboczej gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami:

26 października 2020 r.godz. 11.00, wspólne posiedzenie z Regionalną Siecią Konsultacyjną ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim, w formie wideokonferencji (więcej informacji o formie posiedzenia i zgłoszeniach udziela Natalia Krupa, kontakt powyżej)

Tematyka posiedzenia:
1) podczas posiedzenia zostanie zainaugurowana działalność Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi ŚZGiP (która zastąpi dwa funkcjonujące w ramach struktur Związku gremia zajmujące się gospodarką odpadami) oraz nastąpi wybór Prezydium Komisji (Przewodniczącego i Zastępców). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatur do Prezydium (drogą elektroniczną na adres nkrupa@silesia.org.pl, w terminie do dn. 20 października br.);
2) najnowsze regulacje prawne oraz bieżące problemy w gospodarce odpadami komunalnymi.

Jak dojechać