Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami

Przewodnicząca:

p. Elżbieta Student
Naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Odpadami
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
tel. 
32 421 59 41
e-mail: go.n@czerwionka-Leszczyny.com.pl

Zastępca Przewodniczącej:

p. Mieczysław Dłubała, Naczelnik Wydziału Komunalnego
Urząd Miejski Lubliniec
tel. 
34 353 01 00 wew. 170
e-mail: komunalny@lubliniec.pl

W ramach struktur Związku od 2015 r. działa Grupa robocza gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Gmin (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Grupa robocza odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

Najbliższe posiedzenie Grupy roboczej gmin miejsko-wiejskich i wiejskich ds. gospodarki odpadami:

2 czerwca 2020 r.godz. 10.00, w formie wideokonferencji (więcej informacji o formie posiedzenia i zgłoszeniach udziela Natalia Krupa, kontakt powyżej)

Tematyka posiedzenia:
1) 
zmiany w systemie gospodarowania odpadami wprowadzone w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z późniejszymi zmianami) oraz związane z tym zmiany w terminach na dostosowanie aktów prawa miejscowego do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn. 19 lipca 2019 r.;
2) zmiany w prowadzeniu postępowań administracyjnych spowodowane stanem epidemii;
3) odbiór odpadów podczas stanu epidemii – wytyczne Ministra Klimatu dotyczące odbioru odpadów;
4) bieżące problemy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn. 19 lipca 2019 r.

Jak dojechać