Konkurs "Inicjatywa sołecka" w roku 2021 - wnioski do 7 maja

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku. Wnioski przyjmowane będą do 7 maja 2021 r., a o pomoc finansową mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.

 

W ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 60 tys. zł.

Wnioski należy składać drogą pocztową na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021.

więcej informacji: https://bip.slaskie.pl/

Data publikacji: 20.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy