Spotkanie z przedstawicielami organów nadzoru i kontroli nt. gospodarki odpadami

W dn. 10 lutego 2022 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z przedstawicielami organów nadzoru i kontroli nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami – realizowane online, w formie wideokonferencji. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 10.00

Program spotkania

Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Celem spotkania będzie omówienie bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi oraz ostatnich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z perspektywy kompetencji kontrolnych i nadzorczych Wojewody, SKO i RIO, w tym nadzoru nad uchwałami rad gmin i regulaminami utrzymania czystości i porządku w gminach. Prosimy o przesyłanie pytań i zagadnień problemowych (o charakterze uniwersalnym i formułowanych ogólnie oraz ze wskazaniem organu będącego adresatem danego pytania), do poruszenia podczas spotkania – do dn. 31 stycznia br. (poniedziałek), drogą elektroniczną, na adres nkrupa@silesia.org.pl.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 7 lutego 2022 r. (poniedziałek). W formularzu proszę o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 10 lutego br. (najpóźniej 15 min. przed wideokonferencją) będzie mogło przesłać wiadomość z linkiem umożliwiającym dołączenie do ww. wideokonferencji. Łącze odbywać się będzie za pomocą internetowego narzędzia Microsoft Teams (poprzez zainstalowanie aplikacji na komputerze lub z poziomu przeglądarki internetowej).

Osobą odpowiedzialną za organizację tego spotkania jest p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, tel. 32 251 10 21, 32 609 03 65, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl.

Polecamy
Współpracujemy