Komisja Ekologii

Komisja Ekologii

Przewodniczący:
Mariusz Dyka
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gliwicach
Urząd Powiatowy, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
tel.: 238-93-00
fax. 231-08-22
e-mail: rolnictwo@starostwo.gliwice.pl

Zastępca Przewodniczącego:
Anna Buchta
Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska w Żorach
Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
tel.: 32 4348241
e-mail: is@um.zory.pl

Spotkania odbywają się z reguły w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 9:30.

Kontakt w Biurze Związku:

Izabela Ścieszka - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 032 609-03-60

w zastępstwie:

Natalia Krupa - Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl 
tel. 032 609-03-60

Przedmiotem posiedzeń Komisji Ekologii jest problematyka aktualnego stanu środowiska naturalnego na obszarze województwa śląskiego. W ramach prac Komisji dokonywana jest interpretacja przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczącego kwestii środowiska naturalnego, jego ochrony, jak również prowadzonych w województwie działań o charakterze ekologicznym. Działania realizowane przez członków Komisji mają na celu rozwijanie świadomości oraz postaw proekologicznych wśród mieszkańców naszego regionu.
Dokonywanie zgłoszeń na posiedzenia Komisji W związku z dużą liczbą członków Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uprzejmie prosimy o każdorazowe potwierdzanie obecności poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

16 marca 2017 r., g. 09.30, na Wydziale Teologii UŚ w Katowicach. Temat posiedzenia: "Zwierzęta domowe, dzikie i gospodarskie na terenach zurbanizowanych. Problemy i procedury administracyjne". Posiedzenie będzie miało charakter dyskusyjny, dlatego prosimy o przygotowanie zagadnień problemowych i przedstawienie podczas posiedzenia własnych doświadczeń z zakresu w/w tematu.

POSIEDZENIA KOMISJI:

Spotkania w dn. 9 i 24 lutego 2017 r. z p. dr Pawłem Kojsem, ekspertem w dziedzinie dendrologii, Dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Temat spotkania: kryteria i aspekty przyrodnicze dotyczące przygotowania uchwał rad gmin ustalających stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów, uchwał dotyczących zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów lub ponoszenia opłat za takie działania.

Posiedzenie Komisji w dn. 19 stycznia 2017 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody dot. usuwania drzew i krzewów - zmiany po 1 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Komisji w dn. 24 listopada 2016 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Przedmiotem posiedzenia były dwa tematy: historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz szkody w środowisku. Tematy te zostały zaprezentowane przez p. Sławomira Adamczyka – Naczelnika Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Posiedzenie Komisji w dn. 13 października 2016 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: Projekty nowych ustaw Prawo wodne i o zmianie ustawy o ochronie przyrody – omówienie przewidywanych zmian przepisów.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Ekologii w dn. 12-13 września 2016 r. w Wiśle Malince
W dniach 12-13 września br. w Wiśle, w Hotelu Vestina, odbyło się szkolenie dla Członków Komisji Ekologii ŚZGiP pt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”. Pierwszego dnia szkolenia kompleksową prezentację z zakresu gospodarki odpadami przedstawił p. prof. Marek Górski z Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z najnowszymi przepisami dot. ocen oddziaływania na środowisko i zmian w tym zakresie, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. - prezentację na ten temat wygłosił p. mec. Michał Kuźniak z kancelarii prawnej "Klatka i Partnerzy". Materiały ze szkolenia można pobrać za pomocą załączonych poniżej linków.

Postepowanie z odpadami wg przepisow ustawy o odpadach_wrzesien 2016.pdf

Postepowanie z odpadami komunalnymi - 2016-2017.pdf

Zmiany_oceny oddzialywania na srodowisko_od 1.01.2017.pdf

Posiedzenie Komisji w dn. 7 lipca br., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: "Przepisy dot. usunięcia drzew i krzewów w kontekście podziału kompetencji między Marszałkiem Województwa Śląskiego a prezydentami miast na prawach powiatu (art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.)". W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Komisji ds. LPE, 15 czerwca 2016 r., g. 10.30, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia:
1)  Nowa „Ustawa o efektywności energetycznej”;
2) „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu”;
3) „Stosowanie i egzekucja Prawa ochrony środowiska w zakresie spalania odpadów”.

Posiedzenie Komisji w dn. 7 kwietnia 2016 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: Problemy związane z przyłączaniem posesji do nowo zrealizowanych sieci kanalizacyjnych w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni przydomowych i odprowadzaniem ścieków z terenów nieruchomości (wymagany zakres badań ścieków, oczyszczania ścieków, uchylanie i zmiana pozwoleń wodno-prawnych). Spotkanie miało charakter dyskusji i wymiany doświadczeń Członków Komisji. 

Posiedzenie Komisji w dn. 10 marca 2016 r., godz. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia Komisji: Pozwolenia wodno-prawne oraz zgłoszenia po nowelizacji ustawy Prawo Wodne, która miała miejsce w grudniu 2015 r. Prezentację na ten temat wygłosił p. mec. Mateusz Kuźniak z Kancelarii Prawnej „Klatka i Partnerzy”.

Wspólne posiedzenie Komisji Ekologii i Komisji ds. LPE, 10 lutego 2016 r., g. 10.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia: Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Posiedzenie Komisji w dn. 7 stycznia 2016 r., g. 09.00, Wydział Teologii UŚ w Katowicach
Temat posiedzenia Komisji: Omówienie problemów związanych z wydawaniem decyzji dotyczących gospodarowania odpadami, wytwarzania odpadów oraz decyzji gmin w sprawach usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania.

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Jak dojechać