OPOS

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) powstało z myślą o stworzeniu platformy porozumienia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. Jedenaście organizacji, które podpisały porozumienie to realna możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce. Konfiguracja tak różnych stowarzyszeń to też pewność, że to przedsięwzięcie jednoczy różne, bo zarówno zbieżne z potrzebami małych, jak i większych gmin czy dużych miast, spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem jst. Ten efekt samorządowej synergii występuje ponad politycznymi podziałami, a wokół problemów, które bliskie są obywatelom.

W trakcie spotkania regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski w dn. 29 października 2013 r. na zaproszenie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Nowej Soli, doszło do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Członkowie OPOS ustalili pewne priorytety działań dot. konkretnych ustaw, które obecnie w największym stopniu absorbują samorządy i jednocześnie przekładają się na życie każdego obywatela. Wśród tematów, w zakresie których OPOS przyjął w pierwszych latach swojej aktywności wspólne stanowiska,  pojawia się m.in. projekt ustawy o współdziałaniu w ST na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, ustawa dot. przekazywania dróg krajowych, ustawa o odnawialnych źródłach energii czy też ustawa o korytarzach przesyłowych.

Prezydencja w OPOS
Prezydencja w Porozumieniu zmienia się cyklicznie co pół roku i pełnią ją kolejno poszczególne organizacje - sygnatariusze OPOS. W roku 2016 prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych sprawowały kolejno Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Śląski Związek Gmin i Powiatów. Z dn. 1 stycznia 2017 r. prezydencję w OPOS przejęło Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i będzie ją sprawować do dn. 30 czerwca 2017 r.

W II półroczu 2016 r., podczas prezydencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w OPOS odbyły się dwa oficjalne posiedzenia OPOS:
a) w dn. 23 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w ramach organizowanego w dn. 22-23 września 2016 r. XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów,
b) w dn. 16 listopada 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie, z udziałem przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa, w tym p. Piotra Woźnego, Podsekretarza Stanu.

posiedzenia OPOS

dokumenty

członkowie OPOS i prezydencja

Jak dojechać