Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

7 grudnia 2018 r., godz. 09.00, siedziba Związku z Katowicach (ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Posiedzenie odbędzie się w ramach konsultacji wypracowanych dotychczas efektów prac zmierzających do stworzenia powszechnie dostępnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych w obszarze ochrony środowiska.

 

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 ROKU:

8 listopada 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Wydawanie i zmiany decyzji odpadowych, problemy kontroli i cofania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

15-16 października 2018 r., Wisła Malinka
Szkolenie wyjazdowe „WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”
Tematyka szkolenia:
1) Zmiany w gospodarce odpadami - prezentacja p. prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego do pobrania tutaj;
2) Nowe Prawo wodne w gminie i powiecie: problemy i wyzwania - prezentacja p. Mariusza Dyki, Przewodniczącego Komisji, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w SP w Gliwicach do pobrania tutaj.
Program szkolenia wyjazdowego do pobrania tutaj.

17 września 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
W ramach posiedzenia Komisji Ekologii odbyło się szkolenie nt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody”. Szkolenie było współorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, w ramach projektu „Ogólnopolski Program Wsparcia Gmin i Powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” i zostało przeprowadzone przez p. Bożenę Herbuś, Inżyniera Miejskiego Urzędu Miasta Częstochowa.
Prezentacja ze szkolenia do pobrania tutaj.
Program szkolenia do pobrania tutaj.

14 czerwca 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
W posiedzeniu wziął udział p. Hubert Wiśniewski, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

10 maja 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematy posiedzenia:
1) Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku – zasady postępowania w przypadku stwierdzenia szkody w środowisku; zalecenia RDOŚ;
2) uwagi do stanu naliczania opłat za usługi wodne, w związku z wejściem w życie z dn. 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.

5 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu ustawy Prawo wodne, które przeprowadziła p. Lucyna Osuch-Chacińska, Główny Specjalista w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

1 marca 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdawczość za rok 2017 w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji;
2. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.
Tematy te zaprezentowali przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

8 lutego 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: naliczanie opłat za usługi wodne, zwłaszcza pod kątem opłat naliczanych przez gminy, tj. opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Podczas spotkania prezentację nt. opłat za usługi wodne przedstawił p. Franciszek Pistelok z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

11 stycznia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zakres obowiązków starosty oraz prezydenta miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony środowiska oraz aspekt geologiczny

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Jak dojechać