Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

12 grudnia 2019 r., godz. 09.30, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18, sala 401, IV piętro)

Posiedzenie będzie poświęcone następującym zagadnieniom:
1) problemy związane z nowymi zasadami zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne – zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2) najnowsze zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: omówienie problemów z wprowadzaniem zmian – dyskusja oparta o przykłady przedstawione przez Członków Komisji (uprzejmie prosimy o ich przygotowanie na posiedzenie).

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 i 2019 ROKU:

14 listopada 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia - następujące zagadnienia z zakresu ochrony powietrza:
1) inwentaryzacja źródeł grzewczych – proponowane działania gmin w tym zakresie i planowane działania na poziomie centralnym i regionalnym;
2) wymagania wobec samorządów lokalnych wynikające z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

28-29 października 2019 r., Szczyrk
Szkolenie wyjazdowe Komisji nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”.
Program szkolenia

3 października 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia:
1) zabezpieczenia roszczeń związanych z magazynowaniem odpadów oraz wniosków o zmianę posiadanych decyzji gospodarki odpadami;
2) kwestie związanym z usuwaniem drzew i krzewów.

5 września 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

13 czerwca 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: szkolenie z zakresu zmian w wydawaniu zezwoleń na gospodarowanie odpadami, wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku. Szkolenie przeprowadził p. mec. Michał Kuźniak, radca prawny Kancelarii  Radców Prawnych "Klatka i Partnerzy".

9 maja 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia:
1) informacja o środowisku i jego ochronie – zasady jej udostępniania;
2) omówienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

4 kwietnia 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Decyzje oraz działania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów w związku z porzucaniem odpadów i naruszeniami wydanych zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Omówienie cofania wydanych zezwoleń, decyzji nakazujących usunięcie odpadów, egzekucji wykonania obowiązków. Omówienie szczegółów zmian z września 2018 r. (w zakresie w/w zagadnień).

7 marca 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza:
1) kompensacja w przypadku pozwoleń na emisję gazów lub pyłów (nowe źródła i źródła istotnie zmienione);
2) wydawanie decyzji ws. eksploatacji instalacji o mocy cieplnej 1MW-50MW.

W posiedzeniu wziął udział p. Jarosław Marcinkowski, Kierownik referatu ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

7 lutego 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Nowe zasady wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Temat ten został zaprezentowany przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

9 stycznia 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: obowiązki gmin i powiatów w zakresie ochrony powietrza w kontekście uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7 kwietnia 2017 r. ws. wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) oraz obowiązki sprawozdawcze wynikające z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Temat zaprezentowały p. Blanka Romanowska i p. Katarzyna Korszuń-Kłak z Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

7 grudnia 2018 r., siedziba Związku
Posiedzenie odbyło się w ramach konsultacji wypracowanych dotychczas efektów prac zmierzających do stworzenia powszechnie dostępnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych w obszarze ochrony środowiska.

8 listopada 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Wydawanie i zmiany decyzji odpadowych, problemy kontroli i cofania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

15-16 października 2018 r., Wisła Malinka
Szkolenie wyjazdowe „WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”
Tematyka szkolenia:
1) Zmiany w gospodarce odpadami - prezentacja p. prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego do pobrania tutaj;
2) Nowe Prawo wodne w gminie i powiecie: problemy i wyzwania - prezentacja p. Mariusza Dyki, Przewodniczącego Komisji, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w SP w Gliwicach do pobrania tutaj.
Program szkolenia wyjazdowego do pobrania tutaj.

17 września 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
W ramach posiedzenia Komisji Ekologii odbyło się szkolenie nt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody”. Szkolenie było współorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, w ramach projektu „Ogólnopolski Program Wsparcia Gmin i Powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” i zostało przeprowadzone przez p. Bożenę Herbuś, Inżyniera Miejskiego Urzędu Miasta Częstochowa.
Prezentacja ze szkolenia do pobrania tutaj.
Program szkolenia do pobrania tutaj.

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2018

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Jak dojechać