Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

... września 2018 r., godz. ..., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, sala ... (... piętro)

Temat posiedzenia:
...

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 ROKU:

14 czerwca 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
W posiedzeniu wziął udział p. Hubert Wiśniewski, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

10 maja 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematy posiedzenia:
1) Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku – zasady postępowania w przypadku stwierdzenia szkody w środowisku; zalecenia RDOŚ;
2) uwagi do stanu naliczania opłat za usługi wodne, w związku z wejściem w życie z dn. 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.

5 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu ustawy Prawo wodne, które przeprowadziła p. Lucyna Osuch-Chacińska, Główny Specjalista w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

1 marca 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdawczość za rok 2017 w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji;
2. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.
Tematy te zaprezentowali przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

8 lutego 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: naliczanie opłat za usługi wodne, zwłaszcza pod kątem opłat naliczanych przez gminy, tj. opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Podczas spotkania prezentację nt. opłat za usługi wodne przedstawił p. Franciszek Pistelok z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

11 stycznia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zakres obowiązków starosty oraz prezydenta miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony środowiska oraz aspekt geologiczny

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Jak dojechać