Projekt Śląskie samorządy bez barier

REKRUTACJA:
Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie partnerskim „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego JST (dostępny poniżej) na adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl do dnia 10 lutego 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

W przypadku pytań osobami do kontaktu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są:
p. Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
p. Agata Motyl – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://www.silesia.org.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie,831

O PROJEKCIE:
Informacje o projekcie:
Projekt partnerski pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:
1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
2. Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner)
Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0133/20
Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:
„Podniesienie poziomu przygotowania 40 JST z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 40 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 80 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 80 koordynatorów dostępności w terminie do 28.02.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Przeszkolenie 80 pracowników samorządowych 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 40 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach
  • Przeszkolenie 80 koordynatorów dostępności w 40 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

  • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 64 osoby
  • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 40 JST
  • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób
  • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 72 osoby

BIURO PROJEKTU:
LOKALNE BIURO PROJEKTU
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Tadeusza Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
Tel. +48 32 25 11 021
e.mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl

BIURO PROJEKTU
Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań
Tel. +48 61 639 49 60
e-mail:  biuro@euroinnowacje.com

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

opublikowany zostanie niezwłocznie po zamknięciu rekrutacji i ustaleniu szczegółów organizacyjnych.

Jak dojechać