Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

W ramach struktur Związku od 2013 r. działa Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Miast na prawach powiatu (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Sieć odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodnicząca Sieci:

p. Magdalena Sobczak
Naczelnik Wydziału
ds. Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 
33 47 01 262
e-mail: m.sobczak@um.bielsko.pl

Zastępca Przewodniczącej Sieci:

p. Grzegorz Mazurkiewicz
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Katowice
tel. 
32-259-38-70
e-mail: 
grzegorz.mazurkiewicz@katowice.eu

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

 

Najbliższe posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim:

14 lutego 2020 r., godz. 10.00, Katowice (siedziba Związku, ul. Kościuszki 43/5, III piętro)

Tematyka posiedzenia:
1) omówienie planu działań Grupy roboczej na rok 2020;
2) baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami: bieżące problemy;
3) bieżące problemy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn. 19 lipca 2019 r.

Jak dojechać