Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim

W ramach struktur Związku od 2013 r. działa Regionalna Sieć Konsultacyjna ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów/Referatów Urzędów Miast na prawach powiatu (członkowskich Związku), którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie gospodarki odpadami w jst. Sieć odbywa regularne posiedzenia (zwykle raz na dwa miesiące).

Przewodnicząca Sieci:

p. Magdalena Sobczak
Naczelnik Wydziału
ds. Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
tel. 
33 47 01 262
e-mail: m.sobczak@um.bielsko.pl

Zastępca Przewodniczącej Sieci:

p. Grzegorz Mazurkiewicz
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Katowice
tel. 
32-259-38-70
e-mail: 
grzegorz.mazurkiewicz@katowice.eu

Kontakt w biurze Związku:

p. Natalia Krupa
Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

 

Najbliższe posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim:

26 października 2020 r., godz. 11.00, wspólne posiedzenie z Grupą Roboczą ds. Gospodarki Odpadami w Gminach Wiejskich i Miejsko-Wiejskich, w formie wideokonferencji (więcej informacji o formie posiedzenia i zgłoszeniach udziela Natalia Krupa, kontakt powyżej)

Tematyka posiedzenia:
1) podczas posiedzenia zostanie zainaugurowana działalność Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi ŚZGiP (która zastąpi dwa funkcjonujące w ramach struktur Związku gremia zajmujące się gospodarką odpadami) oraz nastąpi wybór Prezydium Komisji (Przewodniczącego i Zastępców). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatur do Prezydium (drogą elektroniczną na adres nkrupa@silesia.org.pl, w terminie do dn. 20 października br.);
2) 
najnowsze regulacje prawne oraz bieżące problemy w gospodarce odpadami komunalnymi.

Jak dojechać