Stanowiska

Stanowiska XLIII Zgromadzenia Ogólnego, Sosnowiec, 7 grudnia 2017 r.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

              Załącznik nr 1 do Stanowiska

              Załącznik nr 2 do Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego

Stanowisko w sprawie stworzenia możliwości udziału jst w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych, w których organem orzekającym w pierwszej instancji był organ tej jednostki

Stanowisko w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stanowisko w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Stanowisko w sprawie zmniejszenia puli środków na „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”

Stanowisko w sprawie Programu dla Śląska

 

Stanowiska XLII Zgromadzenia Ogólnego, Jastrzębie-Zdrój, 19 maja 2017 r.

Stanowisko w sprawie wprowadzanych i planowanych zmian w ustroju samorządu terytorialnego

Stanowisko w sprawie przyjęcia KARTY SAMORZĄDNOŚCI

Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

Stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

 

Stanowiska XLI Zgromadzenia Ogólnego, Czechowice-Dziedzice, 8 grudnia 2016 r.

Stanowisko w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa śląskiego

Stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego

Stanowisko w sprawie planowanej reformy edukacji

Stanowisko w sprawie potrzeby uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowego w celu wspierania przywrócenia wartości użytkowej budynków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych

Jak dojechać