Stanowiska OPOS 2013 - 2016

Stanowiska OPOS przyjęte w roku 2016:

- przyjęte w dn. 26 stycznia 2016 r. w Warszawie:
1. stanowisko w sprawie braku stabilnych źródeł finansowania zadań oraz przekazywania JST nowych zadań bez zapewnienia adekwatnych środków finansowych;
2. stanowisko w sprawie konieczności współpracy gmin w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego;
3. stanowisko w sprawie podatku VAT;
4. stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych;
5. stanowisko w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art. 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
6. stanowisko w sprawie regulacji tzw. zamówień in-house;
7. stanowisko w sprawie zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

- przyjęte w dn. 31 marca 2016 r. w Koluszkach:
1. stanowisko w sprawie brzmienia art. 118 ustawy o ochronie przyrody;
2. stanowisko w sprawie kaucjonowania butelek PET;
3. stanowisko w sprawie projektu ustawy dotyczącej elektrowni wiatrowych;
4. stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii;
5. stanowisko w sprawie sytuacji w gminach w związku z powrotem dzieci 6-letnich do wychowania przedszkolnego;
6. stanowisko w sprawie umożliwiania samorządowym lokowania środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa;
7. stanowisko w sprawie Ustawy Karta Nauczyciela;
8. stanowisko w sprawie złagodzenia przepisów nakazujących uzyskanie dopuszczenia do użytkowania samochodów pożarniczych zakupionych przez OSP za granicą RP lub też przekazanych im w ramach międzynarodowego partnerstwa;
9. stanowisko w sprawie zmian zapisów w ustawie z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia, znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznych.

- przyjęte w dn. 9 czerwca 2016 r. w Poznaniu:
1. stanowisko w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
2. stanowisko w sprawie opłaty miejscowej;
3. stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych;
4. stanowisko w sprawie współpracy między samorządami, w tym w obszarach metropolitalnych

- przyjęte w dn. 30 sierpnia 2016 r. drogą obiegową:
1. stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych;

- przyjęte w dn. 23 września 2016 r. w Katowicach:
1. stanowisko OPOS w sprawie braku przepisu regulującego okres obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz konieczności wydłużenia terminu zawieszenia decyzji ustalającej warunki zabudowy do momentu uchwalenia planu miejscowego;
2. stanowisko OPOS w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego;
3. stanowisko OPOS w sprawie planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23 czerwca 2016 r.;
4. stanowisko OPOS w sprawie szpitali powiatowych;
5. stanowisko OPOS w sprawie niebezpieczeństwa ujednolicenia przepisów związanych z przygotowaniem budżetów partycypacyjnych;
6. stanowisko OPOS w sprawie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu określenie zasad stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowania związanych z tym kosztów

- przyjęte w dn. 16 listopada 2016 r. w Warszawie:
1. stanowisko OPOS w sprawie planowanej reformy edukacji;
2. stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy Prawo wodne (w zakresie stref ochronnych ujęć wody);
3. stanowisko OPOS w sprawie zmian zapisów w ustawie z dnia 10  kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
4. stanowisko OPOS w sprawie konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego.

 

Lista stanowisk przyjętych w latach 2013 - 2015

Polecamy
Współpracujemy