Stanowiska Zarządu Związku

Stanowiska przyjęte w roku 2018

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 15 czerwca 2018 r. w/s projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (wersja druga z 17 maja 2018 r.)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 maja 2018 r. w/s nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 18 maja 2018 r. w/s problemu składowania lub magazynowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu oraz ich przetwarzania niezgodnie z uzyskanymi zezwoleniami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s ujednolicenia zasad, na jakich udzielane jest zezwolenie na założenie szkoły publicznej i placówki publicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s wniosku o nowelizację ustawy Prawo wodne i dokonanie interpretacji jej przepisów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 13 kwietnia 2018 r. w/s podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie możliwości nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jst

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 marca 2018 r. w/s rządowego programu #PolskaBezSmogu 2018-2027

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s potrzeby zmiany regulacji prawnych dot. dostępu do informacji publicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s podjęcia działań legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wystawienia karty zgonu oraz finansowania związanych z tym kosztów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 16 lutego 2018 r. w/s  propozycji zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 21)

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s systemowych działań w zakresie ochrony powietrza

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s propozycji przystąpienia do prac nad przygotowaniem skonsolidowanej ustawy o samorządzie terytorialnym, a także ogólnych założeń takiego projektu ustawy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s przyjęcia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 stycznia 2018 r. w/s zmiany przepisów w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej

Stanowiska przyjęte w roku 2017

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 7 grudnia 2017 r. w/s projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Wspólne Stanowisko Zarządów Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 7 grudnia 2017 r. w/s projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s podjęcia inicjatywy zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 9 listopada 2017 r. w/s zmiany ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego statusu strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym gdy w sprawie ostateczną decyzję wydał organ odwoławczy

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (projekt z dn. 22 września 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 6 października 2017 r. w/s zmiany przepisów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wspólne stanowisko Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z dnia 6 października 2017 r. w/s przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, a także samorządowych propozycji zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Załącznik nr 1 do Wspólnego stanowiska Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s zapowiadanej przez Rząd zmiany art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 31 sierpnia 2017 r. w/s budowy drogi wojewódzkiej nr 948

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 czerwca 2017 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 czerwca 2017 r. w/s wyłączeń z opodatkowania podatkiem od środków transportowych naczep ciężarowych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 19 maja 2017 r. w/s ograniczenia biurokracji i wydatków publicznych przy podejmowaniu decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 21 kwietnia 2017 r. w/s rekompensaty ubytku w dochodach jst w związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 marca 2017 r. w/s projektu ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r . w/s zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączania do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej z osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do korzystania z lokalu

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 17 lutego 2017 r. w/s zamierzeń dot. ograniczenia liczby pełnionych kadencji w samorządzie lokalnym

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z 20 stycznia 2017 r. w/s projektowanej zmiany przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

Lista stanowisk przyjętych w 2016 roku

Lista stanowisk przyjętych w 2015 roku

Jak dojechać