Wydarzenia

Przedsięwzięcia, w które zaangażowany jest ŚZGiP:

Kongres Polityki Miejskiej 2021: więcej informacji, program Kongresu

Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast

Forum Przestrzeni

URBACT - punkt kontaktowy

 

Wybrane szkolenia i seminaria zorganizowane przez ŚZGiP poświęcone problematyce rozwoju miast (od roku 2016 r.):

a) dzień informacyjny dla miast województwa śląskiego: program Horyzont 2020 oraz URBACT, Interreg Europa, Europa dla obywateli (we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE), 8 lutego 2017 r. - program dnia informacyjnego

b) Szkolenie pt. "Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gmin i powiatów" (maj-czerwiec 2017 r.) - program szkolenia

c) szkolenie pt. "Narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce – zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uchwał reklamowych", 27 września 2017 r., - program szkolenia

d) Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pn. "Możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych w gminach", 9 marca 2018 r. - program spotkania

e) audyt miejski jako narzędzie służące kompleksowej ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz ocenie prowadzonej polityki przestrzennej miasta, w tym w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, 4 kwietnia 2018 r.  - program szkolenia

f) warsztat pt. "Partycypacja społeczna. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów", 5 czerwca 2018 r. - program warsztatu

g) seminarium pt. "Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych o wysokim standardzie technicznym jako warunek rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim" (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - Forum Przestrzeni), 4 października 2018 r. - program seminarium

h) szkolenie pt. „Zmiany pokrycia terenu w zlewniach zurbanizowanych i ich hydrologiczne konsekwencje – jak sprawiedliwie opodatkować uszczelnianie terenu”, 5 marca 2019 r. - program szkolenia

i) seminarium pn. „Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie w procesie rewitalizacji i rozwoju miast”, 12 czerwca 2019 r. - program szkolenia

Cykl seminariów dotyczących adaptacji do zmian klimatu, organizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach inicjatywy Forum Przestrzeni:

j) seminarium pt. „Adaptacja do zmian klimatu - rola samorządów we wdrażaniu działań adaptacyjnych”, 16 grudnia 2019 r. - program seminarium

k) webinarium pt. „Gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: powodzie miejskie”, 15 października 2020 r. - program webinarium

l) webinarium pt. „Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła”, 10 grudnia 2020 r. - program webinarium, relacja

m) webinarium pt. „Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność na zmiany klimatu”, 25 lutego 2021 r. - program webinarium, relacja

l) webinarium pt. „Rola planowania przestrzennego w adaptacji miast do zmian klimatu”, 13 maja 2021 r. - program webinarium, relacja

Spotkania, szkolenia i seminaria poświęcone problematyce rewitalizacji:

a) kurs rewitalizacji (realizowany w okresie: czerwiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.), którego celem był wzrost kompetencji uczestników - pracowników urzędów miast województwa śląskiego - w zakresie prowadzenia zintegrowanych procesów rewitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań wprowadzonych na mocy ustawy o rewitalizacji (z dn. 9 października 2015 r.) oraz poprawa świadomości roli i znaczenia rewitalizacji w zrównoważonym rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. W ramach kursu rewitalizacji odbyło się 13 spotkań, o tematyce:

b) seminarium "Projektowanie uniwersalne jako narzędzie procesu rewitalizacji" - 22 maja 2017 r., program seminarium

c) seminarium "Sporty miejskie jako narzędzie procesu rewitalizacji" - 24 kwietnia 2018 r. - program seminarium

d) szkolenie „Metody i narzędzia wyznaczania obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji na potrzeby przygotowania gminnych programów rewitalizacji” - program szkolenia

e) szkolenie „RODO w rewitalizacji. Jak zorganizować proces pozyskania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego monitoringu i ewaluacji”, 10 września 2019 r. - program szkolenia

f) seminarium „Społeczna rola sportów miejskich w procesie odnowy miast” (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - Forum Przestrzeni), 19 listopada 2019 r. - program seminarium

Polecamy
Współpracujemy