Wydarzenia

Przedsięwzięcia, w które zaangażowany jest ŚZGiP:

Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast

Forum Przestrzeni

URBACT - punkt kontaktowy

 

Wybrane szkolenia i seminaria zorganizowane przez ŚZGiP poświęcone problematyce rozwoju miast (od roku 2016 r.):

a) dzień informacyjny dla miast województwa śląskiego: program Horyzont 2020 oraz URBACT, Interreg Europa, Europa dla obywateli (we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE), 8 lutego 2017 r. - program dnia informacyjnego

b) Szkolenie pt. "Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gmin i powiatów" (maj-czerwiec 2017 r.) - program szkolenia

c) szkolenie pt. "Narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce – zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uchwał reklamowych", 27 września 2017 r., - program szkolenia

d) Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pn. "Możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych w gminach", 9 marca 2018 r. - program spotkania

e) audyt miejski jako narzędzie służące kompleksowej ocenie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz ocenie prowadzonej polityki przestrzennej miasta, w tym w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, 4 kwietnia 2018 r.  - program szkolenia

f) warsztat pt. "Partycypacja społeczna. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów", 5 czerwca 2018 r. - program warsztatu

g) seminarium pt. "Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych o wysokim standardzie technicznym jako warunek rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim" (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - Forum Przestrzeni), 4 października 2018 r. - program seminarium

 

Spotkania, szkolenia i seminaria poświęcone problematyce rewitalizacji:

a) kurs rewitalizacji (realizowany w okresie: czerwiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.), którego celem był wzrost kompetencji uczestników - pracowników urzędów miast województwa śląskiego - w zakresie prowadzenia zintegrowanych procesów rewitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań wprowadzonych na mocy ustawy o rewitalizacji (z dn. 9 października 2015 r.) oraz poprawa świadomości roli i znaczenia rewitalizacji w zrównoważonym rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. W ramach kursu rewitalizacji odbyło się 13 spotkań, o tematyce:

b) seminarium "Projektowanie uniwersalne jako narzędzie procesu rewitalizacji" - 22 maja 2017 r., program seminarium

c) seminarium "Sporty miejskie jako narzędzie procesu rewitalizacji" - 24 kwietnia 2018 r. - program seminarium

d) szkolenie „Metody i narzędzia wyznaczania obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji i specjalnej strefy rewitalizacji na potrzeby przygotowania gminnych programów rewitalizacji” - program szkolenia

Jak dojechać